Docker cơ bản

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Khóa học Docker cơ bản sẽ hướng dẫn bạn các thao tác cơ bản làm việc với Docker và áp dụng Docker vào các yêu cầu môi trường cụ thể

Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy ứng dụng đầu tiên trên nền Docker, cơ chế, cách quản lý và tạo lập Docker image…

Phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào việc thực hành qua các bài tập và ví dụ, giúp bạn được trang bị nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
  • Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
  • Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
  • Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
  • Upload và download image từ DockerHub
  • Tự tạo image từ container và Dockerfile
  • Cấu hình và mount volume trên các container
  • Tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình,